HomeVodjes papierPagina 28

JPEG (Deze pagina), 729.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

PROPAGANDISTISCHE VODIES PAPIER ‘
,,Drie keerpunten zullen voor altijd in
de geschiedenis van dezen kruistocht van
belang blijven: het eerste is, dat de wereld '
. veilig moet worden voor de democratie". jj
(Boodschap van Lloyd George aan het Ameri· `
kaansche volk, April 1917)
Men mag over de oorzaken en den loop van den L
oorlog denken zooals men wil, ·-· eens zal ieder moeten j
toegeven, dat een zondvloed van vuigen laster, zooals uit ·
alle hoeken der wereld over de Centralen is losge~ r
barsten, in de geschiedenis iets onbekends is. Wilde
men de verwijten en beschuldigingen tegen de Cen- 2
tralen, die alleen reeds voorkomen in de rede‘voerin~
gen van de verantwoordelijke staatslieden, de staats- j
hoofden en de ministers der Entente -« om van de ,
afgevaardigden en de pers maar te zwijgen - ver~
zamelen, dan zou men een kleine encyclopedie, een
verzamelwerk voor den politicus of geschiedschrijver `
krijgen, doch geen boekje, dat zooals dit zoo kort
mogelijk de belangrijkste punten naar voren wil brengen.
Daarom zullen wij van deze verwijten en beschuldi-
gingen alleen de algemeene lijnen volgen.
Onweerlegbaar staat vast, dat de Entente beweert
tegen de Centralen te strijden voor de vrijheid tegen
de tirannie, voor de onderdrukte volkeren tegen hun
overheerschers, ("zelfbestemmingsrecht der naties"), voor
’26
l
V
l
s