HomeVodjes papierPagina 26

JPEG (Deze pagina), 843.99 KB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

leiding had moeten geven, kon U er zelfs niet toe
bewegen U grondig van de feitelijke militaire machts-
verhouding op de hoogte te stellen, die op de in
aanmerking komende fronten bestond, nadat het laatste
Russische offensief niet aan zijn voornaamste doel, een
doorbraak, beantwoord had. Generaal Broesilow zelf j
heeft in de ,,Times" van 10 November verklaard, dat
Rusland eerst in het aanstaande voorjaar zijn militaire
prestatie~vermogen op het peil zal hebben gebracht,
dat noodig is om de verloren provincies te heroveren.
Ik vraag U thans: welk lot hebt gij ons vaderland
bereid lang voor de lente is aangebroken? l‘
Duitsche oorlogscorrespondenten, die ooggetuigen
. waren van den strijd in Roemenië, en zelfs de oflicieele ,
Duitsche legerberichten hebben herhaaldelijk met be~ ‘
wondering gewag gemaakt van de dapperheid, de
taaiheid en den heldenmoed, waarmede de Roemeensche
soldaten onder de moeilijkste omstandigheden het land
hunner vaderen verdedigden. Al deze verschrikkelijke
offers aan goed en bloed en vitale kracht hebt gij en
Uwe zakenvrienden ons volk opgedrongen door ons
twee jaar lang onophoudelijk omtrent de belangrijkste
militaire en politieke gebeurtenissen verkeerd in te
lichten. Door een georganiseerd bedrog hebt gij het
lot van dit land bezegeld. (
Ik zal te allen tijde op grond van acten en docu­ {
menten kunnen bewijzen, dat gy ons volk omtrent den I
werkelüken toestand hebt misleid door de meening -
ingang te doen vinden, dat wy dezen oorlog met een l
groote en gemotiveerde kans op succes konden be-
ginnen, terwül het weinig moeite zou hebben gekost «
het land voor deze verschrikkelüke catastrophe te
j behoeden. Niet om Roemenië een rüke en schoone
j toekomst te verzekeren, doch om ons vaderland aan
l 24
l
l