HomeVodjes papierPagina 25

JPEG (Deze pagina), 798.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

klaring aan de Centrale Mogendheden noodig was om
4 Bulgarije zijn bondgenooten in den steek te doen laten.
Deze overtuiging hebt gij ten grondslag gelegd aan de
l belangrijkste beslissingen, ofschoon zij lijnrecht tegen-
5 over alles stond, wat ik U uit Berlijn telkens en
­ telkens opnieuw omtrent het karakter van het bond-
genootschap tusschen Bulgarije en de Centrale mogend-
heden bericht heb -· het bondgenootschap, dat gij door
" Uw houding in de Dardanellenkwestie in 1915 met
beslissend resultaat in de hand hebt gewerkt. Ik wijs
U op de onthullingen van generaal Averescu, die de
, ,,Daily Telegraph" van 9 October 1916 publiceerde
* en die de allernoodlottigste gevolgen aantoonden, welke
Uw absoluut verkeerde en ongemotiveerde veronder-
stelling voor het geheele verdere verloop van den
veldtocht heeft gehad.
il. Gij hebt in onze militaire en politieke kringen A
de meening laten verbreiden, dat men rekening mocht
houden met de mogelijkheid, dat Duitschland Oostenrijk-
ä Hongarije een oorlog, dien Roemenië aan de dubbele
j monarchie opdrong, alleen zou laten uitvechten, terwijl
I U maanden tevoren op de meest kategorische wijze
oflicieel werd medegedeeld, dat hieraan in 't minst niet
te denken viel. Sinds geruimen tijd was Uwe regeering
; geïnformeerd, dat op een oorlogsverklaring aan Oosten-
rijk-Hongarije onmiddellijk een oorlogsverklaring van
i Duitschland aan Roemenië zou volgen. Zulks liet U
, echter totaal onverschillig, zoodra het in uw kraam te
J pas kwam, leger en volk omtrent dat zoo hoogst be-
langrijke punt om den tuin te leiden.
· 5. Gij vertrouwdet er stellig op, dat de Russen bij
i Kowel en Lemberg beslissende slagen zouden kunnen
` leveren. Alles, wat U uit de beste bron werd mede-
gedeeld, en dat U tot de ernstigste bedenkingen aan-
23