HomeVodjes papierPagina 24

JPEG (Deze pagina), 831.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

dat de Russen door onvoorziene omstandigheden ver-
hinderd waren bijtijds in te grijpen, want zelfs in de l
drie weken, gedurende welke na den val van Turtucaia (
het offensief van den generaahveldmaarschalk von 1
Mackensen geen voortgang had, kon het Russische
Dobroedzja~leger niet zoodanig versterkt worden, dat [
het in staat was den val van Constantza te verhinderen,
· en aldus den ernstigsten slag af te wenden, die het
land kon treffen. Wat deze slag voor ons beteekende
zal men wellicht eerst later ten volle kunnen begrijpen.
Ik had U er bijtijds van op de hoogte gesteld, dat
volgens betrouwbare gegevens, waarover ik beschikte,
de Centrale mogendheden aanzienlijke Duitsch­Bul­ «
gaarsch­Turksche strijdkrachten gereed hielden om on-
‘ middellijk wanneer gij in actie zoudt komen, in de
Dobroedzja in te grijpen.
Nadat wij reeds Constantza en het spoorwegnet van
A Cernavoda hadden verloren, hadt gij nog einde October
(volgens onze tijdrekening) den treurigen moed openlijk
te verklaren, dat het ergste gevaar voor Roemenië 1
overwonnen was, ja, gij hebt dit zelfs in de Engelsche I
en Fransche pers aan Europa wijs gemaakt. (Zie het Q
nummer van l November 1916 der ,,Daily Chronicle").
2. Voorts hebt gij er op gerekend, dat Uw plannen
gesteund zouden worden door een offensief van gene- .
raal Sarrail, ofschoon zelfs in Londen niemand geloofde l
dat dit offensief de positie der Centrale Mogendheden l
op den Balkan in gevaar kon brengen. Thans kent men l
ook te Parijs de waarheid: De inneming van Monastir
was niets dan een afbetaling aan de ongelukkige Ser~
viërs, wier lot dank zij U thans ook door Roemenië .
wordt gedeeld.
3. Gij hebt U door verkeerde inlichtingen laten ver~
( leiden tot de overtuiging, dat alleen Uw oorlogsver~
22
I
[ .
l