HomeVodjes papierPagina 23

JPEG (Deze pagina), 841.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

| .
gewaarschuwd heb, de vraag tot U, hoe U tegenover
ons volk het verschrikkelijke onheil denkt te verant-
woorden, dat U over onze hoofden hebt gebracht en
waarvan gij en uw broeder Vintisa in de eerste plaats
de oorzaak zijt. Thans is onweerlegbaar bewezen, dat
{ alle berekeningen en veronderstellingen, waarop Uwe
T oorlogspolitiek gebaseerd was, foutief waren. Meer
dan negen maanden lang hebt gij het land wijs ge-
maakt, dat de val der Dardanellen onvermijdelijk was.
Ons economisch leven hebt gij het grootste nadeel
berokkend, terwijl een klein groepje van gunstelingen,
dank zij een onbeschaamde protectie, geweldige winsten
s in den zak kon steken. Terwijl gij hardnekkig elke
· inlichting omtrent den werkelijken militairen en poli-
tieken toestand weigerdet en daardoor aan alle ernstige
en bezonnen menschen de gelegenheid onthieldt, zich
door grondige studiën een eigen oordeel te vormen,
hebt gij over het lot van het land beslist op grond
j van gewetenlooze, leugenachtige beweringen, die door
de regeering zelf met alle haar ten dienste staande
middelen in omloop waren gebracht. Het lag voor
de hand, dat alles, wat op deze basis was opgebouwd,
onvermijdelijk in elkaar moest storten. Gij zijt den
' oorlog ingegaan: .
1. In de veronderstelling, dat in de Dobroedzja een
. groot Russisch leger gereed stond, dat gemeenschappe~
l lijk met het onze zou opereeren. Dit groote leger was
echter niet aanwezig, Rusland stelde voor de Dobroedzja
slechts twee à drie divisies ter beschikking. De aller-
j eerste geboden der voorzichtigheid hadden geëischt,
' dat U zich, voordat gij den oorlog verklaardet, de
meest absolute zekerheid had verschaft, welke leger~
krachten voor het afslaan van een Bulgaarsch offensief
beschikbaar waren. Gij kunt U er ook niet op beroepen,
l 21
I