HomeVodjes papierPagina 22

JPEG (Deze pagina), 818.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

I
ring. ,,In het voorjaar van 1915 verklaarde Italië den
oorlog aan Oostenrük~Hongarye: de Driebond bestond
niet meer. Tegelükertüd vervielen de redenen, die Roe-
menië tot aansluiting bg dit politieke stelsel gebracht
hadden." ·­· alsof alleen reeds het feit van de trouw~
breuk van den eenen bondgenoot die van een anderen I
zou rechtvaardigen. Ook in deze nota kwam het sacro
egoismo naar voren: ,,Door den wensch bezield, het
einde van het conflict te bespoedigen, en onder den
druk der noodzakelijkheid om zijn rassenbelangen te
beschermen, ziet Roemenië zich genoopt zich aan te j
sluiten bij hen, die beter in staat zijn de verwezenlij~ I
king zijner nationale eenheid te verzekeren."
Wat fatsoenlijke Roemenen over deze politiek van
trouwbreuk dachten, blijkt uit meerdere artikelen van den
vroegeren Roemeenschen gezant te Berlijn, den heer Bel~
diman, te Charlottenlund (bij Kopenhagen) geschreven.
Zoo richtte deze op denzelfden dag, dat de troepen
der Centralen Boekarest binnentrokken, 6 December I
1916, tot den Roemeenschen minister~president Bratianu
een schrijven, dat een historische beteekenis heeft, daar
het niets anders dan een scherpe aanklacht is, die een
_ op den voorgrond tredend Roemeensch patriot en I
staatsman den leider der Roemeensche regeering en
zijn raadslieden in het gelaat slingert. De brief, die
woordelijk door de ,,Gazetta Bueurestilor" is gepubli· I
ceerd, luidt vertaald als volgt:
Charlottenlund bij Kopenhagen.
23 Nov. (6 Dec.) 1916.
Heer Minister~President!
I Terwijl uit de puinhoopen van ons vaderland de
I rook nog opstijgt, richt ik, die U twee jaar onop~
I houdelijk voor de heillooze gevolgen van Uw politiek
20 I
I I
I I
1