HomeVodjes papierPagina 21

JPEG (Deze pagina), 849.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

Oostenrijksch-Hongaarsche Roodboek, Weenen 1916,
verklaarde Koning Carol op 28 ]uli 1914 tegenover
den Oostenrijksch-Hongaarschen gezant te Boekarest,
graaf Czernin, dat, ,,als hij zijn hart kon volgen,
zijn leger onvoorwaardelijk aan de zijde van den
Driebond zou strijden. Hij kon echter niet; sedert een
jaar was er zooveel veranderd, dat hij niet in staat
was het verdrag na te leven.
Hij verzocht mij echter, Uwe Excellentie mede te
deelen, dat hij ook bij een Russisch conflict een strikte
1 neutraliteit bewaren zou en dat geen macht ter wereld
hem ooit zou kunnen bewegen, om de wapens tegen
1 de Monarchie op te nemen" (No. 3).
Op 14 September 1915 verklaarde de thans regee-
rende koning Ferdinand tegenover den gezant: ,,Op
mijn vraag, of ik van mijn kant aan Uwe Excel-
lentie (den Oostenrijksch-Hongaarschen minister van
buitenlandsche zaken) zijn koninklijk woord er voor
kon overbrengen, dat ook Roemenië niets vijandelijks
1 tegen ons in het schild voerde, antwoordde Zijne
X Majesteit bevestigend" (No. 42).
l Op 26 Augustus 1915 telegrafeerde de Oostenrijksch- U
' Hongaarsche gezant, graaf Czernin, aan den Oosten-
' rijksch-Hongaarschen minister van buitenlandsche zaken,
n graaf Burian: ,,De heer Bratianu, de Roemeensche
2 minister-president, dien ik in den nacht nog langen
4 tijd sprak, verklaarde zoo beslist mogelük, dat hü
neutraal wilde, kon en zou blüven; de kroonraad van
i morgen zou bewüzen, dat hü de waarheid sprak."
Hg sprak echter evenmin de waarheid als Victor
Emanuel. Reeds den volgenden dag overhandigde de
Roemeensche gezant te Weenen, Mavrocordato, de oor-
logsverklaring zijner regeering aan Oostenrijk-Hongarij e.
Deze oorlogsverklaring ging vergezeld van een motivee-
19