HomeVodjes papierPagina 20

JPEG (Deze pagina), 863.13 KB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

I
I I
I
der moraal en van het politiek fatsoen" en viel Italië zijn
bondgenooten, die op Italië's woord vertrouwden, in
den rug aan! In de zitting der Fransche Kamer van
25 Mei 1915 bracht de president Deschanel een woord
van hulde aan ,,de buigzame politiek van het Huis
Savoye". Buigzame politiek of woordbreuk ­ wie heeft
gelijk? Ligt hierin wel een tegenstelling opgesloten?
En speelt het recht inderdaad wel een rol? Van de
Engelschen is immers het woord afkomstig ,,Recht of on-
recht, mijn vaderland!" (Wright or wrong, my country!).
En luidt de Italiaansche vertaling niet ,,heilig egoïsme" I
(Sacro egoismo?). Reeds op 18 October 191*1 verklaarde
de Italiaansche minister~president Salandra: ,,Er is een
geest noodig, vrij van vooroordeel, van iedere voorop-
gezette meening, van elk gevoel buiten de onbegrensde
en uitsluitende overgave aan het vaderland, het Sacro
egoismo voor Italië." Wanneer nu koningswoorden
als die van Victor Emanuel of een verbondstractaat
als dat van den Driebond, of wat dan ook, moraal
of volkenrecht of overeenkomst, met dit Sacro egoismo I
in botsing komt? Och, tegenover zulk egoïsme is alles, I
alles een ,,vodje papier"! I
Italië heeft een dankbaar discipel gevonden ·­~ die ‘ I
met denzelfden eerbied tot Italië opzag als de Belgen
tot hun Franschen heer en meester en dienovereen~ g
komstig al naar gelang van omstandigheden als lid
der Latijnsche civilisatie beschouwd werd of niet. De K
geschiedenis van de Roemeensche trouwbreuk biedt
talrijke punten van overeenkomst met die van het I
Italiaansche ,,gebaar van onnavolgbare waardigheid
en kordaatheid". Ook hier kunnen wij met weinig·
, woorden volstaan. Evenals Italië bleef ook Roemenië,
, dat in 1883 tot den Driebond was toegetreden, bij
het uitbreken van den oorlog neutraal. Volgens het
I 18 `
I
I
I