HomeVodjes papierPagina 19

JPEG (Deze pagina), 848.99 KB

TIFF (Deze pagina), 7.57 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

_ e
i
Herald", ,,l/latin" noch ,,]ournal de Genève", ,,Cor- 1
[ riere della Sera", noch "Adeverul" ze opwerpen, niet
" geoorloofd, deze vragen te stellen?! Voor het grootste
i deel van de courantenlezers der wereld natuurlijk niet ­-
|| doch voor hen zijn deze regels dan ook niet geschreven;
zij zijn alleen tot degenen gericht, die prijs stellen op
ll een zelfstandig en onpartijdig oordeel.
·I Veel tijd behoeft het onderzoek, of hier een verdrags~
li schending, een trouwbreuk gepleegd is, ons niet te
kosten. Op 2 Augustus 1914 telegrafeerde Koning
12 Victor Emanuel II aan Keizer Frans fozef volgens
Y h_et Oostenrijksch~Hongaarsche Roodboek, Weenen
i 1915, No. 23: ,,lk heb het telegram van Uwe Majesteit
· ontvangen. Ik behoef niet te verzekeren, dat Italië,
dat alle mogelijke pogingen in het werk heeft gesteld
e om den vrede in stand te houden en dat alles wat in
zijn macht ligt zal doen om den vrede zoo spoedig
l mogelijk te herstellen, tegenover zijn bondgenooten
een hartelijke en vriendschappelijke houding in acht
zal nemen, overeenkomstig de verdragen van den Drie~
bond, zijn oprechte gevoelens en de groote belangen
‘ waarmee het rekening heeft te houden."
i Doch ~­· Italië vervulde niet de verwachtingen zijner
bondgenooten, maar bleef neutraal! Enkele maanden
later zeide dezelfde Victor Emanuel tot den Weenschen
Kardinaal Piffl: ,,l/len kan gerust zijn, ik zou de eerste
zijn uit het Huis Savoye, die zijn woord zou breken."
Daarom ook verklaarde Senator professor Barzelotti
in de zitting van den Italiaanschen Senaat van 14
December 1914, dat ,,de regels der moraal en van het
politiek fatsoen het niet wenschelijk deden voorkomen
om den bondgenooten den genadestoot te geven."
En niettemin brak Victor Emanuel zijn woord, niet~
temin werd geen rekening gehouden met de ,,Regels
2 17