HomeVodjes papierPagina 18

JPEG (Deze pagina), 715.24 KB

TIFF (Deze pagina), 7.56 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

_ e
l
»
I
[I
ITALIAANSCHE EN ROEMEENSCHE
` VODIES PAPIER il
,,Men kan gerust zijn, ik zou de eerste
zijn uit het Huis Savoye, die zijn woord lf
zou breken." ·
(Victor Emanuel ll in 1914 tot Kardinaal Pifll)
Waarom brengt een belangrijk gedeelte onzer land-
genooten bij gesprekken over den oorlog steeds weer ;
de schending der Belgische neutraliteit te berde en
waarom vermijden zij, die toch zoo buitengewoon veel
beweren te gevoelen voor recht en billijkheid, voor
eer en karakter ·­­ waarom vermijden juist die idea-
listen steeds angstvallig het Italiaansche verraad, de
woordbreuk van Italië tegenover zijn vroegere bond~ `
genooten, aan te voeren? Is Italië misschien een minder j
belangrijke mogendheid dan België? Of is wellicht het
I verdrag van den Driebond ouder dan het tractaat der
j Belgische neutraliteit? Of is een verbond minder heilig
dan de garantie eener garantie? Of ten slotte, is de
p trouwbreuk van Italië tegenover Oostenrijk~Hongarije
l en Duitschland geen bewezen feit?
è Doch waartoe al deze vragen ~­~ deze ongewone
l vragen, die men over het algemeen in onze pers immers
j nooit gesteld heeft! Maar is het dan, omdat ,,Tele~
V graaf" noch ,,I‘Iandelsblad", "Amsterdammer" noch
,,Nieuwe Amsterdammer", ,,Times" noch ,,New~York
I 16
E
F
L
1;
E