HomeVodjes papierPagina 16

JPEG (Deze pagina), 829.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

i
» Uwer beschikking houden, wordt ons dezen treurigen
toestand onzer landgenooten beschreven en melding
gemaakt van de verschrikkelijke stijging in het sterfte~
` cijfer. Onder deze omstandigheden smeeken wij U Uw l
stem ten gunste van ons ongelukkig land te verheffen
en zij het niet de opheffing der blokkade, dan toch ‘
_ een verzachting van dezen maatregel, waardoor de
nood gelenigd zou kunnen worden, te bepleiten".
l Op 20 April publiceerde de ,,Agence d'Athènes" een
§ protest der regeering aan de Geallieerden: ,,De Konink~
lüke regeering kan het optreden der Geallieerden niet
j begrüpen, daar dit absoluut in strüd is met datgene, l
wat met de Geallieerde mogendheden werd overeen- `
gekomen".
Omstreeks denzelfden tijd richtte een groep in Zwitser~
· land vertoevende Grieksche patriotten den volgenden
oproep tot de neutrale volken:
j ,,Griekenland, de bakermat der beschaving, staat op
j het punt onder den druk der omstandigheden te be~
zwijken. De Entente wil Griekenland de misdaad, zijn
j neutraliteit gehandhaafd te hebben, niet vergeven en
[ is voornemens een aanslag op het land te plegen. Wij
doen een beroep op de beschaafde wereld en smeeken
haar het verdrukte Grieksche volk te hulp te komen.
Het volk, dat men wil wurgen, vraagt alleen in de l
l mogelijkheid te worden gesteld om vrijelijk zijn wil aan
j neutrale scheidsrechters kenbaar te maken en aldus de
l intriges aan den dag te brengen, waaronder de Entente
i de willekeur harer handelingen tracht te verbergen".
§ ,,De honger, dien Engeland en Frankrijk aan Grieken~
C land hebben opgelegd," aldus werd aan de ,,Nieuwe V
: Rotterdamsche Courant" gemeld toen de blokkade vier i
E maanden gehandhaafd was, ,,gaat voort verwoestingen
aan te richten. Op verschillende plaatsen van het land
l 14
e
l
i