HomeVodjes papierPagina 15

JPEG (Deze pagina), 795.33 KB

TIFF (Deze pagina), 7.53 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

1
twijfeld haasten een der eersten te zijn om zich met 1
al haar kracht bij den edelen stap van den president
aan te sluiten, teneinde dezen met succes bekroond
te doen worden, indien het haar niet onmogelük ware
met de eene groep der oorlogvoerenden in verbinding
‘ te treden, terwijl zij tegenover de andere groep de
ontknooping van buitengewone moeilijkheden moet af­
wachten, welke op het oogenblik Griekenland's toestand
beheerschen. De koninklijke regeering volgt met de
grootste belangstelling de bemoeiïngen van den president
_) en koestert de meest oprechte wenschen voor hun
welslagen. Waar de regeering zich vanaf de eerste
dagen van den Europeeschen oorlog ten doel heeft
gesteld de neutralen tot elkaar te brengen ter behartiging
der gemeenschappelijke belangen, verheugt zij zich over
de haar geboden gelegenheid tot een spoedige gedachten-
wisseling, wanneer deze als opportuun beschouwd kan
worden. Zij verklaart zich bereid wanneer het oogen­
blik daartoe aangebroken is deel te nemen aan een
actie, die een duurzamen vrede ten doel heeft, welke
de rechten van alle staten zou verzekeren en hun
souvereiniteit en onafhankelükheid waarborgen/'
ln Februari 1917 richte de ,,l.lnion hellénique de
Suisse" te Genève een smeekbede om hulp tot den
­ Zwitserschen Bondsraad:
"Zwitserland, dat steeds getoond heeft humanitaire
gevoelens te koesteren, dat in dezen tragischen tijd aan
alle slachtoffers van dezen rampzaligen oorlog de be-
hulpzame hand heeft geboden, zal aan de bakermat der
Europeesche beschaving, waar kinderen, vrouwen
en grijsaards, ten gevolge van de door de blok·
kade veroorzaakte afgrijselijke ontberingen in groot
aantal sterven, zijn bijstand niet onthouden. In talrijke
brieven, die wij uit ons land ontvingen en die wij te
13