HomeVodjes papierPagina 14

JPEG (Deze pagina), 821.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.53 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

l
V bladzijde vormen in het boek der geschiedenis. De
[ beschouwingen in de nota van den president inzake
j het lijden der neutrale naties tengevolge van den gewel~
l digen strijd en de garanties, die van de beide oorlog~
i voerende partijen geëischt moeten worden om de
1 rechten en de veiligheid van alle staten te verzekeren, ·
i hebben in de ziel van Griekenland een weerklank van
i bijzondere sympathie gewekt.
b Inderdaad bestaat er geen land, dat zoozeer onder
V dezen oorlog te lüden heeft gehad als Griekenland,
ofschoon het zich verre heeft gehouden van den strüd. `
j In verband met zijn geografische ligging was Grieken~ l
». land minder dan elke andere neutrale mogendheid in
staat zich aan een directe en verderfelijke inwerking
b der vijandelijkheden tusschen de oorlogvoerenden te
b onttrekken ....
Op dit oogenblik van zijn vloot beroofd en bijna
j geheel ontwapend wordt ons land verontrust door
j een kunstmatige revolutie, die profijt trekt van de
vreemde bezetting. Het is van de buitenwereld af-
j gesloten door de blokkade der geallieerden, welke
l · de verbindingen heeft afgesneden en de vreedzame
bevolking aan den hongersnood prüsgeeft, met inbe~
t grip van de absoluut vreedzame menschen, als vrouwen
en kinderen, die volgens de meest elementaire regels ­ X
j van het volkenrecht hiervan verschoond zouden moeten
[ blüven zelfs wanneer Griekenland zich in oorlog be~
vond. Niettemin stelt Griekenland alle mogelijke pogingen
i in het werk om neutraal te blijven. Het hierboven
ik aangevoerde is voldoende om te bewijzen, hoezeer
{ elke poging om den vrede naderbij te brengen, geheel
zj afgezien van algemeemhumanitaire overwegingen, de
l levensbelangen van Griekenland raakt.
,4 De koninklijke regeering zou zich dan ook onge~
. 12