HomeVodjes papierPagina 13

JPEG (Deze pagina), 842.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

i
l
1
België, Servië, Montenegro, Portugal . . Leeraar: l
,,Verder." -·· Leerling (aarzelend): "Roemenië." ­­ Leer-
aar: ,,En noem nu eens de barbaarsche volken op." -
Leerling (met overtuiging): ,,Oostenrijk, Duitschland/' -
Leeraar: ,,En verder?" ~­· Leerling: ,/Turkije, Bulgarije."
·­~ Leeraar: ,,En Griekenland ?" -· Leerling (na lang~
durig te hebben nagedacht): ,,]a, daarvoor moet men
eerst eens afwachten, wat de ,,Corriere" vandaag onder
,,Laatste berichten" uit Athene meldt."
En thans? Nadat de Entente Griekenland bij het
[ begin van den wereldoorlog op alle mogelijke manieren
gepaaid had om het naar haar zijde over te halen,
heeft ze de Grieken ,,levend gevild". Eerst bezette ze
zonder schijn van recht een deel van het Grieksche
gebied en kondigde daarna in strüd met alle volken-
recht de hongerblokkade af over het ongelukkige land,
waaraan tal van menschen in den meest letterlijken
· zin van het woord ten offer zijn gevallen. Doch laten
wij de Grieken zelf spreken!
Op 12 ]anuari 1917 richtte de Grieksche regeering
tot president Wilson de volgende nota:
,,De koninklijke regeering heeft met de grootste
belangstelling kennis genomen van den stap, dien de
President der Vereenigde Staten bij de oorlogvoerenden
_ heeft gedaan met het oog op de beëindiging van den
afgrijselijken oorlog, die zwaar op de menschheid drukt.
Buitengewoon erkentelijk voor de mededeeling, die haar
gewerd, waardeert zij ten zeerste de edele motieven
en den menschlievenden geest, waardoor de wijze
staatsman zich bij dezen stap liet leiden, die het lot
· van de groote Amerikaansche republiek bestuurt en
die naar een eervollen vrede voor allen en het scheppen
van een stabielen toestand in de internationale ver-
houdingen streeft. Deze stap zal een opmerkelijke
11