HomeVodjes papierPagina 12

JPEG (Deze pagina), 859.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

¤
op één lijn te kunnen stellen, doch hiertegenover staat
j ook het ,,anglophobe", terwijl ,,Hellénophobe" niet in
den Franschen dictionnaire wordt aangetroffen. Hoe
zou zulk een woord in de nog zoo kort achter den
F rug liggende periode der Fransche militaire commissie
en der Grieksch~Fransche vriendschap~op~leven~en~dood
F ook hebben kunnen ontstaan? Waarom noemde men,
als uitvloeisel van de sympathie der 19**** eeuw voor de
° herrijzing van den Griekschen staat, in zoovele Euro~
peesche hoofdsteden de belangrijkste instellingen voor
verbreiding van de wetenschappen en schoone kunsten:
i atheneum? Misschien uit minachting voor Griekenland? [
Dozijnen bewijzen van de Fransch~Engelsch~Amerikaan~
sche bewondering voor het oude Athene en van sym~
pathie voor de hoedster der klassieke erfenis, het nieuwe
Athene, liggen voor het grijpen! En thans? Grieken~
land behoort toch eigenlijk tot de barbaarsche volken!
De logica is hier verre te zoeken. Immers ,,waar Italië ­
dank zij zijn oude geschiedenis den barbaarschen Cen~
tralen 2000 jaar vooruit is," zou de Entente er ook op
moeten wijzen, dat Griekenland te dien opzichte Italië
nog verre achter zich laat. Doch de Italiaansche minister
Salandra heeft, toen hij in zijn luid toegejuichte Kapitool~
rede deze 2000~jarige rekening opstelde, er met geen
woord van gerept, dat de eer de ,,bakermat der bescha~
ving" te zijn, toch feitelijk aan Hellas en niet aan Rome
toekomt! Een dergelijke verklaring zou trouwens tegen~
over de gele bondgenooten wel wat ondankbaar zijn
geweest! · 1
Een Italiaansch blad publiceerde de volgende aardige
satire: Tusschen een leeraar en een leerling ontspint ,
zich bij de aardrijkskundeles het volgende gesprek.
F Leeraar: ,,Noem eens de meest beschaafde naties van
Europa." Leerling (snel): ,,ltalië, Frankrijk, Engeland,
10