HomeVodjes papierPagina 116

JPEG (Deze pagina), 846.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.57 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

‘ l
schikt naar den wil van de beurs, van Wallstreet. E .
Amerika, waarvan men den vrede verwachtte, heeft den f
oorlog verscherpt en gaat, in naam der menschelijkheid,
l op de slagvelden van Europa nieuwe hecatomben E
l offeren. Maar het geweten van het oude Europa is "
ondanks alles nog niet geheel in slaap gesust! Er zürz
jj in Europa werkeläk nog eerlüke neutralen te vinden! j
Temidden van den bloedigen wereldstrijd houden zij g
eenzaam de wacht, het scherpe zwaard en het onbe~ E
vlekte schild in de hand, gereed om elken belager van
hun kostbare vrijheid in het zand te doen bijten, doch l
met deernis in 't hart om het ontzaglijke leed van p
zóóveel volken. De oorlog heeft hun een taak van
menschlievenden aard op de schouders gelegd, welker
vervulling door beide partijen warm is geprezen, doch
hun roeping in het belang van het geluk en de ver~
broedering der volken heeft ook andere vruchten afge~
worpen. In een tijd, waarin de oorlogvoerende mogend~
V heden hun grenzen steeds meer gesloten hebben voor
; al degenen, die het niet in alle opzichten met hen eens
l waren, hebben de Europeesche neutralen hun oude
faam als toevluchtsoord voor bannelingen hoog ge-
houden. Wat Skandinaviërs en Hollanders, Zwitsers
r en Spanjaarden gedaan hebben om het oorlogswee te
i lenigen zal niet vergeten worden. Zij hebben de laatste ,
j brug, die de strijdende partijen verbindt, nog niet af~
gebroken en daardoor blijft nog steeds de hoop bestaan,
dat deze brug zoo spoedig mogelijk weer zal worden
betreden om tot een vrede te geraken, die geen enkele
natie vernietigt, de onderdrukte volken bevrijdt en den
grondslag legt voor een ontwikkeling, die er toe zal
j leiden dat de volkeren elkaar niet als natuurlijke vijanden,
doch als natuurlijke broeders zullen beschouwen.
114