HomeVodjes papierPagina 115

JPEG (Deze pagina), 798.91 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

er geen andere volken gelukkig mee willen maken.
Doch iets wat alle niet~Angelsaksische volken aangaat
is het terrorisme, dat in Amerika de Angelsaksische
minderheid op alle menschen van andere afstamming
in naam der vrüheid uitoefent! Hollanders, Franschen
en Spanjaarden hebben er reeds lang in berust, dat
hun vlag van het grondgebied der huidige Vereenigde
Staten verdwenen is. Doch kan een zelfbewust volk
op den duur de gedachte verdragen, dat zijn eigen
zonen, jaar­in, jaar­uit den ,,cultuurmest" voor het vrije
Amerika moeten leveren? Welk een onverdraagzaam~
heid, doch ook welk een domheid ligt er in de campagne
van Wilson tegen de ,,koppelteeken~Amerikanen"l De
’ Deensch~, de Duitsch~, de Fransch~, de Hollandsch~,
de Iersch~, de Russisch~, de Scandinavisch- en de
` Spaansch­·Amerikanen -· allen, alleen zün koppelteekem
Amerikanen, de Anglo~Amerikanen echter niet, ·-· de
President bemerkt van zün vergissing ten deze abso~
luut niets.
En hierin staat de ,,volbloed~Amerikaan" aan
zijn zijde, die den ,,Koppelteeken­Amerikaan" als
een burger van lageren rang pleegt te beschouwen,
diens trouwblijven aan den ouden volksstam met
maatschappelijke en economische achteruitzetting be~
{I straft en de ondermijning van het nationaliteitsgevoel
aan de tweede generatie geheel doet voltrekken door
de Amerikaansche staatsschool ­ als ,,Dienaar der
Menschheid" en in naam van de vrüheid, de verdraag-
zaamheid en het zelfbestemmingsrecht der volken!
Het Amerika van Wilson heeft gekozen. Het Amerika
. der trusts heeft de waarschuwende stem van president
Washington in den wind geslagen, de leer van Monroe
vervalscht en niet gehandeld overeenkomstig den wensch
van het volk, zooals Lincoln verlangde, doch zich ge-
113