HomeVodjes papierPagina 114

JPEG (Deze pagina), 835.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

l
Amerikanen!" dachten de Yankees sinds den Spaan~
schen oorlog. En thans zijn zij zoover gekomen, dat
Wilson in naam van de heilige l/Ionroe­leer ·­~ geen
inmenging van Europa in Amerikaansche, noch van
¤ Amerika in Europeesche aangelegenheden - ,,president
of the world", zooals hij ironisch in den Senaat werd
j genoemd, ,,arbiter mundi" is geworden.
Het oude Europa bedankt intusschen beleefd voor
den regeeringsvorm der trusts, voor de uitbuiting door
den schitterenden democratischen schijn.
,,De wereld moet veilig worden voor de democratie! "
zegt Wilson. Zeer juist, ­ maar dan ook in Amerika!
I Is de ondersteuning der annexionistische regeeringen
van Engeland, Frankrijk, Italië, Rusland, Roemenië en ‘
Servië en de zucht tot oorlogvoeren van het Ameri~
kaansche Congres zelf wel democratisch? En de spionage `
· der Entente, die volgens Wilson alleen door niet~demo~
cratische landen wordt uitgeoefend? En de lynchwet
tegen de negers? -· Is rechter ,,Lynch" niet een
j Amerikaansche specialiteit? En de hongerblokkade der
I neutralen? En de kneveling der pacifistische Ameri~
kaansche socialisten? En is ten slotte ·- horribile dictu ~­­«
de driewerf heilige Amerikaansche grondwet, welke bij
de verkiezingen den on~democratischen scheidsmuur der
,,Electoren" (kiesmannen) tusschen volk en president ,,
optrekt, op dit allerbelangrijkste punt niet eveneens
omdemocratisch? Is derhalve de leer van Monroe en
het testament van Washington ­- het heiligste wat
er voor den Yankee van Angelsaksische afkomst,
V buiten zgn aandeelen in munitie-fabrieken, bestaat -·
iets anders dan een vodje papier? ·
Maar wanneer de waschechte Yankees hun eigen
grondwet uit onkunde als onovertrefbaar democratisch
roemen is dat tenslotte hun eigen zaak, zoolang zij
112
l