HomeVodjes papierPagina 113

JPEG (Deze pagina), 811.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

. schreef het te Parijs verschijnende blad ,,Le Brésil":
,,Latijnsch-Amerika moet van de Vereenigde Staten
garanties hebben dat het aan hem begane onrecht op
de toekomstige vredesconferentie zal worden hersteld
en dat zijne rechten onaangetast zullen blijven. De
Vereenigde Staten moeten hun troepen uit Nicaragua,
San Domingo en Haiti terugtrekken, zooals zij het ook
uit Mexico hebben gedaan. Alleen op deze wijze kan
Washington die republieken weer op zijn hand krijgen,
wier vertrouwen en vriendschap het thans verspeeld
heeft. De Vereenigde Staten hebben indertijd om een
` overheerschende positie aan de landengte van Panama
en in de Antillen te verkrijgen het huidige Panama in
bezit genomen; thans nemen zij Nicaragua en bezetten
Haiti en San Domingo. Deze inbezitneming ter verze·
kering van bovengenoemde belangen heeft met een
dusdanige miskenning van de rechten dezer republieken
plaats gevonden, dat zij op goede gronden het ergste
V vreezen. In plaats van, gelük de verheven frasen over
' Pan~/lmerikanisme zouden doen verwachten, met
* Zuid~Amerika over de bescherming dezer gemeen~
‘ schappelüke belangen te onderhandelen verscheurt men
i het plechtige verdrag met Columbia, stelt zich met
r geweld in het bezit van Nicaz·agua en bezet San
Q, Domingo met een wreedheid, die tot het scherpste
= protest aanleiding geeft.
_ Het is te hopen, dat met den aanstaanden vrede
ï datgene bewaarheid wordt, wat Wilson op 22 januari
in zijn vredesboodschap tot den Senaat, zeide: nl. dat
. de verschillende naties de Monroe~leer als de leer der
·7 geheele wereld zullen beschouwen, d. w. z. dat geen
volk zal trachten zijn politiek aan een ander land op
% te dringen."
jj ,,Ook Hawaï en de Philippijnen aan de Noord~
' lll