HomeVodjes papierPagina 112

JPEG (Deze pagina), 857.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

I
het volkenrecht als contrabande worden beschouwd. ­
Degenen die zich hieraan schuldig maakten zouden
zich aan straf en aan confiscatie blootstellen, zonder
op de bescherming hunner regeering aanspraak te maken.
In dien tijd bestond er nog iets, dat zonder een mede~
lijdend glimlachje of een minachtend schouderophalen
volkenrecht genoemd kon worden. Thans is het bijna
een dier uit de fabelleer, als de grilïioen of de sfinx,
geworden. Washington was geneigd den handel in
wapens en munitie te beschouwen als iets, dat straf
i verdient. Dat ook Wilson vroeger deze opvatting was
toegedaan, bleek nog in 1913, een jaar vóór het uit· A
breken van de wereldoorlog. In dat jaar verklaarde
hy: ,,Ik beschouw het als myn plicht van de mg door 1
de wet van 11 Maart 1912 gegeven volmacht gebruik
te maken om er zorg voor te dragen, dat geen der >
strüdende partüen in Mexico ondersteuning in welken ·
vorm dan ook van deze zyde der grens ontvangt. {
Ik wensch mü bü de beste tradities der volken ten op~ y
1 zichte van het neutraliteitsvraagstuk aan te sluiten door ~·
l den uitvoer van wapenen en van alle oorlogsmateriaal V
uit de Vereenigde Staten naar welk deel van Mexico 1
ook te verbieden." In het jaar 1913 achtte president ;
Wilson dit de beste houding in de neutraliteitskwestie. 1
ls het evangelie der Yankees, cle Monroeleer, iets ai
anders van een vodje papier?. ,,Amerika aan de _,
Amerikanen," ~­ zeide president Monroe, "Amerika 1
aan de Noord­Amerikanen!" maakten zijn opvolgers 1
er in de laatste decennia der vorige eeuw van. De 1
Latijnsch~Amerikaansche Staten wisten reeds lang dat ·
de oude vlag de nieuwe lading niet meer dekte en nog C
onder president Roosevelt heeft de kleine republiek 1
Columbia de practische toepassing der schoone formule *
aan den lijve ondervonden. Nog niet lang geleden f
110 1

i