HomeVodjes papierPagina 111

JPEG (Deze pagina), 849.64 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

van de Entente. Bij de afsnijding van het zeeverkeer
naar Hamburg door de Engelsche blokkade legt men
zich neer, de versperring van den zeeweg naar Engeland
1 en Frankrijk door de Duitsche vloot wordt met pro~
testen beantwoord. Het hongercomplot tegen de geheele j
Duitsche natie, met inbegrip van vrouwen en kinderen,
geeft geen aanleiding tot ingrijpen, wel echter de Duitsche
A tegenmaatregel, de duikbootoorlog, ofschoon geen van
á beide zich op den juridischen grondslag van het volken~
_ recht kunnen beroepen. Geweldige hoeveelheden wapens
j en munitie worden aan de Entente geleverd, zonder dat
1 de geringste poging in het werk wordt gesteld ook
; met Duitschland het handelsrecht uit te oefenen." En
· de beroemde Deensche schrüver Georg Brandes drijft
in ,,Politiken" van 12 Mei 1917 op de volgende
i wijze den spot met Wilson's wisselende neutraliteit:
i ,,Wilson's moeder is een Engelsche, zün vier groot~
l ouders waren Engelsche onderdanen, twee van de
Q ministers, die hg in het Kabinet heeft opgenomen,
werden als Engelsche burgers geboren. Bij het uit~
breken van den oorlog verklaarde Wilson zich neutraal,
doch hij deed geen enkelen stap om de Vereenigde
j ` Staten te verhinderen de hoofdleverancier van munitie
ïä voor een der oorlogvoerende partijen te worden. Ik
wees er indertijd reeds op, dat George Washington
l een andere opvatting had van neutraliteit.
Toen de oorlog tusschen Frankrijk en Engeland
,1 uitbrak, vaardigde deze een proclamatie uit, waarin hij
zich niet alleen neutraal verklaarde, doch het ook
E metterdaad was, doordat hij de Noord~Amerikaansche
burgers ten strengste verbood tegen een der oorlog~
voerende mogendheden vijandelijke _handelingen te ver~
richten of een der oorlogvoerenden te ondersteunen
of hun wapens te leveren; deze zouden overeenkomstig
g 109