HomeVodjes papierPagina 11

JPEG (Deze pagina), 829.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

l
over de ,,belgian atrocities" als over de Servische l
koningsmoordenaars. Er kwam maar geen einde aan
den stroom van bittere klachten over werkelijke en
vermeende gruweldaden, die België en zijn Koning
Leopold H door Belgische officieren en ambtenaren in
= den Congostaat zouden hebben doen begaan. Doch
zoodra de oorlog was uitgebroken, waren al deze stemmen
i verstomd. En waarschijnlijk had menig Engelschman
of Amerikaan, die thans strijdt voor de rechten van
, België, voor den oorlog nog nimmer den naam België
onder oogen gehad.
` Hoe geheel anders daarentegen was in de landen
der Westelijke Geallieerden voor den oorlog de stem~
ming ten opzichte van Griekenland en het Grieksche
volk. Sinds_ de dagen van Lord Byron, den dweper
met alles was Grieksch was, ging er een golf van
warm enthousiasme voor het onvergankelijke Hellas
en de erfgenamen zijner klassieke beschaving door
Europa en Amerika.
Men kan zich van de stemming, die in de Entente~
landen onmiddellijk vóór den oorlog tenopzichte van
Griekenland heerschte, niet beter op de hoogte stellen
dan door hun bladen uit dien tijd te lezen!
Een blik in het adresboek van een of andere Fransche
stad toont onmiddellijk, hoezeer in Frankrijk de Griek~
sche voornamen in zwang waren. Hoe heet ook weer
de Fransche minister~president, die Griekenland zoo
meedoogenloos verkrachtte? Aristide Briand. Men sla
eens een Fransch of Engelsch woordenboek op en
men zal zien, dat daarin de woorden ,,Philhellénisme"
en "Philhellenism" niet ontbreken. Doch naar over~
eenkomstige woorden om de sympathie voor andere
_ volkeren uit te drukken zal men tevergeefs zoeken.
Alleen het Fransche ,,Anglomane" schijnt men hiermee
9