HomeVodjes papierPagina 109

JPEG (Deze pagina), 734.78 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

maar wel om wille van 't Latijnendom voor de zegepraal
van de Fransche kultuur.
Terwijl een Maeterlinck zulks uitschreeuwde in de
Scala te Milano, zijn andere plichtvergeten landge-­
V 4 nooten bezig met ons volksbestaan te ondermijnen in
lj de vreemde pers. Weten zij niet, die gewetenlooze
‘ vaderlanders, die als echte tafelschuimers een onbe~
kommerd en veilig leven slijten in 't buitenland, weten
zij niet hoe zij 't hart doen bloeden van hen, welke
ieder oogenblik van den dag hun jeugdig, zonnig leven
, veil hebben voor den geboortegrond?'°
` Bij een huldiging van prof. Borms zeide Leo Augus~
teijns, lid van de Belgische Kamer, namens het hoofd~
bestuur van den Hoogeschoolbond:
"Ook was de invloed, door U uitgeoefend, zoo
wonderbaar groot, dat de eed, bij die gelegenheid (de
boven aangehaalde rede) door U afgelegd, door duizen~
den bewuste Vlamingen is herhaald geworden, en gij
gerust moogt zeggen, dat nu een heel leger achter u
staat, waarop gerekend mag worden, dat geen stukje
ä van ons zuur gewonnen Vlaamsch recht ons zal ont~
futseld worden, en het niet rusten zal, vooraleer
Vlaanderen herleve in de ontplooiing van zijn volle
kracht."
G Inderdaad, dit eene moet geeischt worden: de Vla~
mingen mogen niet langer een door de franskiljonsche
Belgische regeering onderdrukt volk blijven, zij moeten
heer en meester zijn in eigen huis. ,,In Vlaanderen
Vlaamsch!"
, 107