HomeVodjes papierPagina 108

JPEG (Deze pagina), 839.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

op te eischen, de vervlaamsching der Gentsche hooge~
1 school, de splitsing van het Ministerie van Onderwijs
en Kunst in een Vlaamsche en een Waalsche afdee­
ling en tenslotte de (vroeger ook door bekende Waalsche
schrijvers als Louis Piérard, jules Destrée en anderen V
voorgestane) bestuurlijke scheiding tusschen Vlaanderen (
en Wallonië wijzen echter den weg aan, die de eene
i partij wil volgen.
De andere partij gaf een eerste blijk van toenadering
door de lager onderwijswet van 14 juni 1914 ~­­~ welke
echter eerst door de Duitsche regeering van kracht ,
werd verklaard! Ook andere beloften der Belgische `
regeering werden niet vervuld en de verbittering, bij
de oprechte Vlamingen gewekt tengevolge van de
systematische onderdrukking van het Vlaamsche element
in België, deed prof. Borms in een op 8 April 1915
gehouden rede de volgende woorden spreken:
,,Wij, Vlaamschgezinden, (waren) gedurende de eerste
maanden vol betrouwen in de toekomst van onze
A volkszaak, zeker als wij waren dat uit de olïers van
goed en bloed, door de Vlamingen gebracht ter ver~
dediging van het vaderland, de erkenning van onze
Vlaamsche rechten zou voortspruiten . . . Ongelukkiglijk
j werden wij in dit betrouwen geschokt . . . Waar ons
I Vlaamschgezinde soldaten wonderen van dapperheid g
` ten toon spreidden om wille van Vlaanderen, waar zij
den dood tegemoet stormden, opdat men zou zien wat
een Vlaming kan, en stierven met onze vlag geklemd
op hun borst, terwijl hun laatste harteklop een zucht
was voor hun aangebeden volk, daar loopen nu be-
taalde belagers van onzen stam Europa rond om overal ·
te gaan verkonden, dat wij Vlamingen niet voor meer
vrijheid, niet voor meer gelijkheid, niet voor volledige
erkenning van ons Vlaamsch recht hebben gestreden,
106 ­