HomeVodjes papierPagina 107

JPEG (Deze pagina), 792.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

22 Maart 1917. ,,]a, die bekleeden de ambtjes en de
postjes, nestelen in ministeries en allerhande bureelen
en zitten veilig geëmbuskeerd waar geen bommen en
granaten vallen." Op 26 Maart schreef hetzelfde blad,
dat deze openbare ambten door twee soorten van
niet­Vlamingen bezet zijn: tegenstanders der Vlamingen
en menschen, die de Vlamingen niet kennen. De anti~
Vlaamsche gezindheid der Belgische Regeering bleek
ook uit het feit, dat zij handelde overeenkomstig het
door Rogier opgestelde principe, ,,a1le ambten van het
, burgerlijke en het militaire bestuur aan Walen of
Luxemburgers op te dragen; op deze wijze worden
de Vlamingen tijdelijk van de aan deze ambten ver-
bonden voordeelen verstoken en daardoor gedwongen,
Fransch te leeren.
s Zoo zal men het Germaansche element in België
geleidelijk vernietigen. "
ln het ,,Vaderland" van 22 Maart 1917 schreef
Leo Meert, dat ,,de toestand van Vlaanderen was,
en is, in den Belgischen staat erger dan die der leren
in het Koninkrijk van Groot-Britannië." "
En in zijn nummer van 1O Maart 1917 zeide de
,,Toorts": ,,Twee en halve jaar lang heeft nu Vlaan~
deren, dat voor België's zaak zulke zware offers bracht
aan goed en bloed en levens, niet opgehouden te
Havre aan te dringen om recht en eerherstel voor
't eigen Vlaamsche Volk. En 't heeft niet mogen baten.
Tot in hoogste instantie klonk het onverschillige ant~
, woord: Vecht en zwijg!"
‘ Men zal hier geen oordeel omtrent den toekomstigen
1 loop van zaken in België verwachten. De bekende
, audiêntie van groep België van het Algemeen Neder~
Q landsch Verbond bij den gouverneur~generaal von
Bissing om voor Vlaanderen de naleving der taalwetten
j 105
l