HomeVodjes papierPagina 106

JPEG (Deze pagina), 715.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

HET DOOR BELGIE ONDERDRUKTE VOLK
,,De Entente moet overwinnen om
het recht, de gerechtigheid en de onaf-
hankelijkheid der volken te beveiligen."
(De Belgische minisier Carton de Wiart in
‘ Maart 1917 te Marseille)
Hebben wij met bovenstaanden titel den een of
anderen negerstam uit den Kongostaat op 't oog?
Verre van dien; wij bedoelen er slechts de Vlamingen i
mee, die met hun 3.832.000 zielen niet minder dan
54 °/0 van de totale bevolking van het Koninkrijk
België uitmaken. Voegt men hierbij degenen, die het
Vlaamsch niet als dagelijksche omgangstaal gebruiken,
doch het wel verstaan, dan komt men volgens de
statistiek van het jaar 1910 tot een totaal van 4.153.000.
Aangezien de Walen slechts zeer zelden Vlaamsch
leeren, heeft men het aantal Vlamingen op 4$ millioen
_ gesteld, terwijl de geheele bevolking 7.420.000 zielen
groot was.
En desondanks toch een onderdrukt volk?l Ook
hier weer zullen wij de cijfers laten spreken. Volgens V
de vijfde Belgische verlieslijst van 1 October 1916 j
bevonden zich bij 1425 gesneuvelde Belgen 1039 Z `
72,910/0 Vlamingen en 386"­Z27,09 °/0 Walen (de X
laatsten vormen 44,8 O/0 der bevolking). 80 O/0 van het i
Belgische leger bestaat uit Vlamingen. ,,Waar zitten i
dan de Walen?" vroeg het ,,Vlaamsche Nieuws" van i
104
· 1