HomeVodjes papierPagina 104

JPEG (Deze pagina), 846.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

dat Europa alleen datgene te weten kwam wat gunstig
was voor Frankrijk! Toen het plebisciet gehouden
moest worden was alles dan ook uitstekend voorbereid!
Dezelfde beproefde methode schijnen de Franschen
thans ook in het bezette gedeelte van Elzas-Lotharingen
toe te passen. Fransche onderwijzers voeden de Ger- i
maansche jeugd op, de Duitschgezinde intellectueelen
zijn naar het centrum van Frankrijk gedeporteerd, het
ernstige oog van den gendarme en het naar gelang
van omstandigheden vaderlijk-welwillende of strenge
gezicht van Monsieur le Préfect hebben wonderen
gedaan. En daarbij komt nog iets, dat vaak over het
hoofd wordt gezien: het terrorisme van het Fransche
volk, welks onverdraagzaamheid misschien alleen door
die der Engelschen overtroffen wordt I Waar de bur- _
gers zelf terroriseeren, behoeft de staat niet meer
terroristisch op te treden, - althans niet voor ieder-
een zichtbaar; de annexatie, of liever de herovering
komt toch in orde! Dit hopen de Franschen ook met
Elzas-Lotharingen te bereiken, welks bewoners naar
taal en afstamming voor 87 0/0 Duitschers zijn, ·- een
ontdekking, die vele Franschen pas tijdens den oorlog
gedaan hebben en waarvan het meerendeel hunner
landgenooten en hunner Europeesche en Amerikaansche
bondgenooten wel altijd onkundig zullen blijven! En
dit terrorisme van het Fransche volk zou dan ook tot
het resultaat leiden, dat een hooggeplaatst Elzas- A
Lotharinger zich eens in een zwak oogenblik liet ont-
vallen: bij een openbaar plebisciet zou het land de
zijde van Frankrijk kiezen, bij een geheime volksstem- ·
ming die van Duitschland! Zoo strijdt Frankrijk niet
voor de annexatie, doch voor de "desannexatie" in
naam van de "aanspraken" van den roi soleil Louis
XIV en zijner Chambres de Réunion! Al geeft dan ook
102 ä
l