HomeVodjes papierPagina 103

JPEG (Deze pagina), 845.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

De vroegere Fransche minister van buitenlandsche
zaken Hanotaux heeft zich vaak in denzelfden geest
uitgelaten. En dit alles heeft de ,,Temps" in 1912 scherp
gehekeld: ,,Een dergelijke willekeurige en despotische
heerschappij, die bij hen (de Mohammedanen) slechts
verbittering kon wekken . . . Voor een rechtvaardige,
· der beschaving waardige politiek staan niet verschillende
wegen open: zij moet als eerste resultaat het verdwijnen
van dit despotisme, waaronder zij de inboorlingen gebukt
doet gaan, tengevolge hebben."
,,Vrijheid, gelijkheid en broederschap" luidt het devies
der Fransche republiek. Vodjes papier!
Thans nog een enkel woord over de Fransche
annexatie~politiek in het algemeen. Aan rbeaux gestes"
heeft het bij Marianne nooit ontbroken. Annexatie?
Geen sprake van. Plebisciet! Dat klinkt ongetwijfeld
heel mooi, doch hoe kwam het tot stand?
De Franschen hebben spoedig na de bezetting van
Savoye en Nizza deze streken systematisch van het
intellectueele deel der bevolking beroofd. Ambtenaren,
leeraars, geestelijken werden naar het centrum van
Frankrijk ngedeporteerd", doch de Franschen waren
sluw genoeg om hen zelfs in beter bezoldigde betrek~
kingen dan zij vroeger hadden aan te stellen. Het doel
werd bereikt: de Hgedeporteerden" waren voor het
nationale leven van hun vaderland voor goed verloren.
Deze ,,overplaatsingen°' gingen hand in hand met
het verfranschen van de pers en de school. Ook de
uiterlijke schijn hielp een handje mee: het was immers
't Fransche keizerrijk, dat zich verwaardigd had het
onaanzienlijke koninkrijk Sardinië tot afstand van Savoye
en van het graafschap Nizza te dwingen! En ten slotte
had de Fransche propaganda het voordeel zich van
een wereldtaal te bedienen en zorgde zij er wel voor
_ 101