HomeVodjes papierPagina 101

JPEG (Deze pagina), 762.87 KB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

Over al het onrecht en de gewelddaden, door Frank~
rijk in Marokko en Tunis gepleegd, zal hier niet worden
uitgeweid; met een enkele aanhaling zullen wij volstaan.
De ,,Gaulois" van 21 Februari 1917 publiceerde een
brief van Charter de Foucaud, die als de beste Fransche
kenner van Marokko en Noord~Afrika wordt beschouwd,
aan Bazin, d.d.·29 juli 1916, waarin o. a. het volgende ·
voorkomt:
,,Ik denk, dat wanneer de Mohammedanen van het
Fransche koloniale rijk in Noord~Afrika niet zeer ge-
leidelijk bekeerd worden - dat dan een beweging
overeenkomstig met de Turksche zal ontstaan. Het
nationale bewustzijn zal bij de meer ontwikkelde Bar~
baresken krachtiger worden, en zoodra zich bij binnen~
of buitenlandsche moeilijkheden van Frankrijk een ge~
legenheid voordoet zullen zij den Islam gebruiken als
een hefboom om de massa in beweging te brengen
en in Afrika een onafhankelijk Mohammedaansch rijk
te stichten.
Het geheele Fransche gebied in Noord~Afrika telt
30 millioen inwoners; in vredestüd zal dit aantal binnen
een halve eeuw verdubbeld zün. Dit gebied zal dan tot
volle ontwikkeling zijn gekomen en vele spoorwegen
bezitten, de bewoners zullen in den wapendienst geoefend
zijn en de hoogere kringen op Fransche scholen hun
opleiding hebben genoten. Als wij dan geen Franschen
van hen hebben gemaakt zullen zij ons wegjagen.
Van een gewelddadige, plotselinge bekeering kan
geen sprake zijn, wel echter van een zoodanige, die
‘ door goed voorbeeld en opvoeding geleidelijk plaats
vindt. Kunnen Mohammedanen Franschen zgn? In
uitzonderingsgevallen: ja, over het algemeen neen!
­ · Verschillende van de meest fundamenteele dogma's van
den Islam vormen te dezen opzichte een belemmering".
100