HomeVodjes papierPagina 100

JPEG (Deze pagina), 695.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.51 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

DOOR FRANKRIJK ONDERDRUKTE VOLKEN
,,Degenen, die heden voor de vrij~ "
heid der volken strijden, kunnen morgen
niet een nationaliteit onderdrukken".
(De Fransche ministenpresident Ribot op
5 Mei 1917)
In januari 1917 werden uit Zwitserland de volgende
telegrammen tot president Wilson gericht:
Zürich, 28 januari.
Mijnheer de President!
Uw laatste boodschap tot den Senaat inzake den
vrede, die tusschen de volken moet heerschen, is de
uiting van een edelen en grootmoedigen geest; onder-
danen, die zich onder een vreemde heerschappij be~
vinden, mogen slechts door een regeering worden
bestuurd, welke zij zelf hebben erkend.
Namens de groote massa onzer Muzelmansche ge~
loofsgenooten in Algerië verklaren wij, dat de Fransche
heerschappij in ons land geenszins met onze Wenschen
overeenkomt, en wij hopen, dat Amerika ons niet zal
vergeten, wanneer wij de onafhankelijkheid van Algeriê
en de bevrüding van het vreemde juk zullen eischen,
dat Frankrük op onze schouders heeft gelegd.
Namens het comité der Algerijnsche patriotten,
EL HAD] ADDALLAH.
98 ‘