HomeVodjes papierPagina 10

JPEG (Deze pagina), 700.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB


j I gw
DE ,,BESCHERMlNG" VAN GRIEKENLAND Ei
j DOOR DE ENTENTE p
,,Engeland strekt zijn handen uit naar ,
elke natie, welker veiligheid of onafhanke··
’ lijkheid bedreigd of aangevallen wordt."
(Grey in het Engelsche Lagerhuis, Augustus 1914)
De ,,Echo Belge" van 20 Maart 1917 gaf als zijn
meening te kennen, dat de schending der Grieksche
neutraliteit een weldaad, die der Belgische een misdaad
was. Degenen, die zoo weinig prijs stellen op een
objectief oordeel dat zij uitsluitend pro-geallieerde
bladen lezen, zullen, het hiermee natuurlijk onmiddellijk
eens zijn. Wie zich echter een zelfstandige meening
over het Grieksche vraagstuk gevormd heeft, zal de
· bewering van het Belgische blad, althans wat het eerste
deel betreft, zeker niet beamen. Wij zullen de eerste
zijn om toe te geven, dat met de schending der Bel~
gische neutraliteit een onrecht werd begaan, doch wij
aarzelen evenmin de schending der Grieksche onzijdig~
heid een misdaad te noemen.
Laten wij eens even nagaan, welke gevoelens er
vóór den oorlog in de groote Entente~landen heerschten
l ten opzichte van België en Griekenland.
Nog slechts luttele jaren geleden kregen de Engelsche _
krantenlezers minstens even vaak klachten te hooren
8