HomeDe zwerver spreekt en andere gedichtenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 690.86 KB

TIFF (Deze pagina), 8.50 MB

PDF (Volledig document), 31.50 MB

»
!
`
;
te spreken, daar die gevoelssfeer in den mensch,
in haar naakte zuiverheid, eigenlijk veel te subtiel
is voor vlakke woorden, zoodat zij zich, onbewust-
F verstandig, in haar begeerte om zich te uiten, voor j
den dichter zel£ en, door hem heen, ook voor de
F menschen tot aanschouwelijke voorstellingen en i
nl beelden plasticeert.
Immers, datgene Wat in onze allerdiepste Wezen- j
lijkheid leeft en poëzie-in­woorden verlangt te `N
L worden, dat zün, waarachtig, geen abstracties,
{ ` maar veeleer te noemen: gevoelsstaten, d.i. onbe-
{ wust-werkende, sterk-trillende maar toch zachte
bewegingen van ons innerlijkst zielsleven,die alleen
g bij den dichter naar buiten weten te komen in ge- {
luid-muziek. Terwijl daartegenover het vermogen
tot abstraheeren een heel veel meer bewust-gewil- i
r de-en-willende­en-handelende macht is, waarover
‘ ieder ontwikkeld mensch eenigermate beschikt, en
I die dus, veeleer dan saam te vallen met de binnen-
‘ ste welbron der echte dichtkunst, ligt, om eens zoo
, te spreken, in der hersenen buitenschors.
En om nu ook nog iets naders te zeggen tot de _
j karakteristiek van dit boek: ii
` ?
r l
· 1
_ _ ,;_______m____,,......,,_,________,,>_,,_ _______;_____,_. · `;.~a,,..,__ Q`.; ü _ , , r g ,_ ,. .,