HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 73

JPEG (Deze pagina), 896.14 KB

TIFF (Deze pagina), 8.35 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

er ` fp .
Y` Een dreigende leegte van geluiden viel in. Ergens in * -‘%_ of
ic de stilte verhief zich het einde, maar zweeg nog. Al- Y ,;‘f[ ·
m leen de zee ademde zwaar, en een meeuw schreeuwde x a‘­a@
m om de klippen. _ ipii·
l` Haar groote oogen lagen open naar de verloren we- ej af
J' reld. Boven voorbije verten was een brandgloed. Maar ,_....
lc i. zü wist niet meer van de muren van koningen. . .‘i·,‘ 2;,%.
En nu ging zij hen hooren, die hen zin en voorbij dit Q .‘’_
is ‘ leven, waar zü nimmer van wisten. Vir hoorde zü
*` ‘ hen, ver, vanuit lichtheden achter wind en tijd, daar Q
?n zon en zij, een zilveren zingen, als kwamen daar
·” _ blijfer werelden in zicht -­ en het hield aan, in al , · i "ïi, v
it i ijler jubelingen verdwünende. , ·i
W g En, hoorende, begon zij het zich te herinneren. . Q
" g Toen haar heimwee te grootwerd, legde zg haar hoord #f er F
il naar het einde. ·j ._,» j i_r_
QC Daar, tot in de hemelen, stond de zee, en zong. ik
[S . Toen zij heen was, kwam over haar oogen de wind,
d gg en nam haar adem mee. ii
L En vanuit de diepten werd geroepen, en de hooge FQT4 _._»·,
spanningen krom en, en de opstandigheid neeg ten
Ft . geweldigen ondergang. Alom en donderend vielen de 4 fr "
d werelden van water. En er was een witte opvlucht van W X
D wolken, en een roepen van groote stemmen ging jj,
*· ° door de eenzaamheden. Toen verwoei {lf
C Z het schuim, en het werd stil. Duis­ HQ .,.p
{ ter en met machtige woe-
1 t T lingen zwollcn de zeeën _
'· · omhoog tegen de _;
E E steilten van het '._..
_ . wereldeinde. il ,
67 e a iali T