HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 60

JPEG (Deze pagina), 795.55 KB

TIFF (Deze pagina), 8.20 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

' R
3
Enu zou de daad zijn! Hij dwong zijn oogen terug;
scherp richtte hij zün blik op het gelaat achter de
harp. Hij stampte, en in het ijle ruischen sloeg hij
stenà op ag een gebalde lvuist: é
‘ ti te. I wil at niet meer ooren!’ ï
Toen, voor het eerst, za Sencha die en einzend in ·
T de oogen van Concobari;IJl werd zijä spdl en onwe­
zenlij als de glinsteringen van maanlicht ver over j
zee. En rustig klonk zijn stem van nabij, en zon-
j der dat het hoofd bewoog: `
‘Ik speelde op uw bevel. Op uw bevel speel ik niet
l meer.’
l Toen, eheel onverwacht, klonk door de zaal een
akkoord, kort, maar zóó metaalluid, dat allen over-
j eind zaten in hun zetels.
j Concobar schrok terug. De toorts schokte in zijn
hand. Maar het was nu geheel stil in de zaal. Op de
j harp lagen Sencha’s witte, lange handen, en bewo­
j gendniet meer. Nog volerdellluij zijn blilg niet telrlug
. uit e oo en van Conco ar. i` alleen. oorde oe j
l buiten degzaal een onzekere stap naderbij kwam. En
toen allen plotseling opstonden, verward en rum oer1g,
j hoorend de val van een lichaam en een stootend tasten
buiten tegen de deur, wendde Sencha alleen het hoofd,
p en zag toe. Concobar zelf wierp de deur wijd open. ‘
· Wankelend tuimelde een man naar binnen. Voor
li zijn gelaat hield hij een bloedbevlekte doek. Maar
' hij werd herkend aan zijn mantel.
O H ‘Gelba! Gelba! Het is Gelba!’ riepen allen ontzet, Q
en kwamen toegeloopen, elkander verdringend.
‘Stilte! Blijft allen staan !’ riep de stem van hun koning.
j 54
*
i p
"”‘” ""' T