HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 50

JPEG (Deze pagina), 809.47 KB

TIFF (Deze pagina), 8.12 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

I
Maar uit de koningsburcht kwam de rosse schijn van
.V Hambouwen. Concobar zou dien nacht een drinkge­ *
· lag houden voor de terugkomst van Deirdre en de C
4 p, zonen van Usnach, die de poorten van Emain Macha °
· ‘ j gesloten vonden. Angstig staarden de krijgslieden en ,
vrouwen voor zich uit, en zij spraken niet, toen zij QI
.­ I heen liepen over de breede muur. Eenzaam achter 4
die groep liep de oude vrouw. Toen een boodschap- E
fa per en tegemoet trad, en tegen wind en regen in g
i riep ‘de koning Wenscht de vrouw Lavarcham te i
_ p spreken,’ zagen allen om, en traden uit elkander. j
' Lavarcham ging tusschen hen door. Haar hoofd ·
j hing omlaag, en heur dunne witte haren woeien zij- g’
E ‘l"l 4 waarts uit. Zij verdween met hem, die van Concobar
kwam. Langzaam volgden de anderen. 4
` De muren van Emain Macha bleven leeg in het ,
f ; ` zwarte gieren van wind en regen. V
· if., T Maar binnen bij het roode vuur, wild gebarend on-
* der de Hambouwen, zat de man, die koning was, en 1
{ dronk, en dronk. Ruw en zwaar bralde zijn stem i
ï 4 s tegen de bevreesde krijgers, die in een kring om de
` . jl rosse weerschijn zaten. Zijn handen grepen en sloegen r..
I; · j de armen van zijn hoogen zetel, en hij riep van zijn * t
4 ­ I recht tegenover den zoon van Usnach. ,·J
i ‘Een dronk op mijn recht !’ {
Schokkend tilde hij den zwaren, gouden beker naar Q
t 4 zijn rooddoorloopen oogen.
` § ‘Het recht van den koning !’, klonk het verward in
i den ronde. En zij dronken. Een stormvlaag joeg de
j vlammen op, en dichte rook wolkte naar binnen. *4
54 ï 44
j lji.
i '‘'‘_ ` ii I
hij 1.
5 ; e
j J J