HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 48

JPEG (Deze pagina), 840.97 KB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

en met zwaar weer op kwam zetten. Daar, wervelend
_ uit het donkere oosten, als najaarsblaren een storm
» vooruitwaaiend, naderden in één lijn, maar ver van
_ elkander, drie strijdwa ens. Zij reden in het late,
~ schuwe licht, dat met äen wegwoei naar het westen.
· J De gestalten der beide uiterste berijders waren reeds
.­ duidelijk zichtbaar.
6 ‘ Maar niet hij, die tusschen hen aanreed. Geweldig ,
woei zijn gele manteluit tegen het zwarte weer, dat `
i hoog achter hen op kwam zetten. Het Was te ver- `
j moeden, dat hij voorovergebogen stond, aanjagend
” ` de paarden, in sidderende drift. Al nader kwam het
ij geluid. Duidelijk hoorbaar werd het ratelen der wie-
len. Voorover neeg men zich op den muur, elkander
g vasthoudend. De eerste rukwinden van de storm
._i‘.e . ` i vlogen reeds voorbij. De oosteläke hemel was alhaast
t .; ,j‘. V geheel verdonkerd door het zwarte weer: de eerste
. droppels woeien aan. En over de verdonkerende vlakte i
5, i joegen, snel als de storm, de drie strijdwagens nader. g
,­ il”'*.". Y Toen in een late schuwe vlaag van het westerlicht, j
j iïë werden zij herkend. Het waren de zonen van Usnach. »
_ ‘Anla! Ardaan l Anla! Ardaan !’ riepen de stemmen, ‘
_ `­ °i , Q de zware en de goudene, vanaf de donkere steilte. BQ
jy ..j. ë g dien roep richtte de gestalte van den middelsten be- ï x
» ·,'·i ï · rijder zich overeind tot zijn volle hoogte. Zijn gelaat §
` T I hief zich. Zijn zwarte haren woeien rondom uit. g
l Y ‘Noisa! N oisa ! De zoon van Usnach !’ klonk het van i
‘ , , boven, luid en herhaald. g
‘ Y Gelijk de sterke vuur eest van den storm joeg hij aan. zj
l Weerzijds liet hij zijnïroeders achter zich. Hoog, on- ¥
l verbiddelijk trotsch, stond hij overeind uit de strijd- ä
li 42
. a J 2
" D s
J ij l i i
<‘. ïïggl. ) g
· l