HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 44

JPEG (Deze pagina), 827.49 KB

TIFF (Deze pagina), 8.03 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

.· gaan.’ Hij en zijn beide zonen gingen naar het schip.
? Anla en Ardaan wachtten nog op Noisa, die naar
i_ ’ ' Deirdre ging.
P i Zij stond nu met halfgesloten oogen, bevend. Zij
' T 4 kwam tot zichzelve toen zij Noisa’s arm om zich
r., voelde. Leunend tegen hem volgde zij de anderen.
A i'j‘ Toen zij zee kozen en de mannen haastig en inge-
. spannen bezig waren met het uitzetten van de groote
{ zeilen, die de wind vingen en aan de touwen rukten, _
stond Deirdre hoog en eenzaam op de achtersteven.
L j Zij staarde naar de kust. Zij hoorde de branding tegen
‘ het schip. Al wijder werd het veld van golven en
, schuimkoppen tusschen haar en de rotsen, al langer
_N` en lager de kustlijn, die zij zag. Toen werd het ge-
.· j_ï_ _ luid van de wateren stiller en breeder, en machtiger
; de stem van den wind hoog achter haar in de een-
ïïj zame zeilen.
Zij kwamen in open zee.
_·"· Deirdre sloot de oogen. Zij voelde, dat de aarde van
W~ "._­­,,, haar werd weggenomen. Het was of de wind dat deed.
’ ;g_ Alsof hij met lichte handen een kleed losmaakte en
` ``V. Y L van haar wegnam. Zij voelde zich komen in een
, eindelooze weemoedige vrijheid. Zoo stond zij langen
" ' { tijd. Ten laatste sloeg zij haar oogen weer op. Overal ,
was de zee, alleen in het noord-oosten aan de lange,
T Q grijze horizont was nog een wijle het kleine eiland
" zichtbaar.
T Doch niet lang meer.
j Zij wendde zich, en liep met lange schreden het dek af,
j naar de voorsteven. De mannen zaglen uit hun bezig-
S heid op, toen zij voorbij ging. Haar oofd, dat zij hoog
s
s i 38
',`l
i ’... l ‘
ig.
.