HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 36

JPEG (Deze pagina), 842.71 KB

TIFF (Deze pagina), 8.05 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

F . x
. . j
.i j toe. En als een schoone bereiking was zij daar door _
jy ‘ hem genomen. Hij werd door haar beleden als het
_ M V leven zelve; en haar leven was liefde. Maar zij wist
‘ . zich voor hem wel een schoone vervulling, doch een
· HQ p terwille waarvan· hij afstand had moeten doen van
l alles. En nu besefte zij, dat achter haar de konings-
burcht nog zichtbaar was voor haar minnaar. Niet
ï;Qg§· W lang woedde dit besef in haar als een donkere storm. J
ik ,à . Niet lang was het dat zij met angst en achterdocht .
· binnentrad waar de drie broeders samenzaten, en op
p hun plotseling zwijgen trachtte te lezen of zij gespro-
’§g`j?, `T ken hadden van die jaren, voor zij kwam in hun
leven. Niet lang duurde het, dat zij de eenzaamheid
1Q _ zocht om gebogen en in schaduw te zitten, machte-
. Q; ` loos verbeten tegen het wereldleven van Emain Macha.
t Want zij voelde het einde naderen, en zij wist, dat
.4 _’t‘ het groot zou zijn en donker als de aarde. En alles
.l in haar werd opgenomen in den verheven drang dit
_v`· I ;vï;‘ einde waardig te zijn.
_r'i . Want als zij, die der liefde zelve zijn, de stem hooren
iv ‘ïi, 1 ; ‘ ‘ van den aardschen dood, doen zij de dingen der we-
iêj L`; reld af En zij komen te staan in de hooge ernst, en
_~ ‘,jt p` zij bereiken in hunne laatste dagen de verre schoon-
‘_· ;§,g,¢ heid van bergtoppen in avondlicht. ,,
v ·‘‘` ‘ j Oneindig grooter dan de beminden, zijn zij, die
. beminnen.
W j Al verhevener en eenzamer boven de armzalige ver-
heugdheid van wie bemind wordt, ontstijgt van wie
j ’ 1 der liefde zelve is de duizelende verrukking.
j N oisa heeft het gelaat nooit gekend, dat soms in een
Li stillen nacht waakte boven hem. Hij kende maar
l
SO
. QEY ;
ll
’ àï wi * 1