HomeDeirdre & de zonen van UsnachPagina 34

JPEG (Deze pagina), 877.96 KB

TIFF (Deze pagina), 8.03 MB

PDF (Volledig document), 58.48 MB

f Deirdre - van het leven, dat zij nooit kende. Het zal _
·o_; i geweest zijn nadat Anla een der oude strijdzangen had j
.` . , geëindigd. Noisa zal zijn verrezen vanwaar hij zat met i
, ‘ , haar, en staande voor het vuur, maar starend naar
‘ j · een schaduwhoek van het vertrek, zal hij zijn gaan
` _`‘‘j i spreken. Eerst afgebroken en peinzend, noemend de ‘
j S Q A " namen van zijn vroegere makkers - van Cuchulainn, j
j de machtige, wiens vader gezegd werd te zijn van Q
~ ’ l het zonnige godengeslacht der Tuatha De Danaan;
z ‘ 4 van Conall, de onstuimige, die immer dorstte naar
·_r€ gevaren, en nimmer rust vond in de liefde van een
V ij _ vrouw, maar slechts een enkele maal bij het harpspel
j “ { .· en het zingen van den jongeling Sencha, den vreem­
`Q Y den zoon van den Druïde Alele; en van Fergus, zijn
Q '‘_‘ i_ ouderen vriend en leider, Fergus, de ernstige, die i
i­i­ Q ; stoer en rustig in het leven stond, onwrikbaar en trouw
i__ af, jï in zijn vriendschap. `
é` Maar niet lang zal toen de stem van N oisa lpeinzend
zijn geweest. Hij zal sneller zijn gaan spre en, met
Q _,,.‘ breeder gebaar en lichter oogen, van de oude her-
g { inneringen, van de groote jachten, de lange gevaar-
i {ll lijke tochten, de overwonnen vijanden, de zegevie­
ivli r i . rende terugkeer, staande in de snelle dreunende strijd- E
``», ' `,i»,_ [ wagens, van het weer zichtbaar worden van de don- E »
kere steilten van Emain Macha, van de feesten in F
in de groote zalen, waar de Hambouwen brandende
i waren, en de harpen ruischend, en zingend de stem- I
Q i men der dichters, terweerszijden van den troon. En g
i plotseling zal een van zijn broeders de naam van
j , den koning hebben geroepen. Daarna is het een `
oogenblik stil geweest. En toen de stem weer van
ii'; l 1
l 28
° ë le A ä
i `‘‘‘ I E
lin. 2
i ii si E
‘'iii`'` l l. .,.... ,.
` iv - ‘ '