HomeIdyllePagina 9

JPEG (Deze pagina), 822.44 KB

TIFF (Deze pagina), 9.46 MB

PDF (Volledig document), 27.24 MB

i 1
(
I
H I
jj Niet? - Dan uw vrijer? - Ook niet? ­­- Bij mijn baard,
{ Waarom verlangt gij dan, onnoozel kind, j
j Dat ik de zilte streeling van de bries
Verwissel voor de zwoelte en den stank
In °t vreemde huis? Daar aan den horizon jl
E Staat tusschen wufte wolken de avondster
F Zilver en stil. Waarom moet ik dat licht i`
Verruilen voor het smeulende gewalm
j Van olielampj es? Hier is eenzaamheid, j
j Ginds vloeken grove kerels. Is een bed
l Met luizen liefelijker dan een steen
E Waaronder grillig scherp een krekel tjirpt? _ l
Mei. Hou oud zijt gij ?Bed. Onvriendelijke vraag.
I Nog niet te oud om een mooi kind als gij
ï Gaarne te zien - maar niet meer ong genoeg, ·
Het niet te kunnen missen en helaas, J
ä Dichter bij ’t graf dan bij den moederschoot. `
Mei. Herinnert gij u, waarom in uw jeugd
Een meisje later dan al de andere
Haar waterkruik kwam vullen aan de bron? ä
Bed. O, dat geen jonge vrouw, die dit gezicht j;
‘ Ruig en gerimpeld ziet, gelooven kan, ej?
g, Dat dagen waren toen haar moeder zelf
` Misschien den wolf, den nacht, en vaders vloek
Trotseerde voor een kus van dezen mond.
Grijsheid is wrang als scheerling. Mei. Oude man, :.2
Ik dacht u niet te krenken. Bed. Bloemetj e, jl
' Niet gij - mij krenkt de tijd die u het recht
xl _
, ` -·._.,.. lr. E I » . , ·; . . . ,_ _______ _r_____ L _ ik ,. i ..,i...-