HomeNarrenwijsheidPagina 29

JPEG (Deze pagina), 835.09 KB

TIFF (Deze pagina), 9.54 MB

PDF (Volledig document), 24.55 MB

... ,. ~.;- . M , á
1 Ge kunt U vermommen en Uw naam verliezen
I in de groote steden.
f Ge zult daar oud worden en gezeten en geëerd à
En Ge zult nog wel eens om mij lachen als om
een kinderbij geloof, dat zijn greep reeds lang
· verloor.
I Maar onontkoombaar is mijn nadering en die
2 verre dag,
Q Dat Ge mij in de oogen zien moet
En verzinken.
« Ik heb den tijd.
« Ge behoeft mij niet te weerleggen. Ik heb geen ‘
. gelijk.
I Ge behoeft Uw stem niet te verhefïen, ik zal
zwijgen bij Uw betoog en Ge kunt mij gerust
- bespotten.
j Ge kunt mij omsluiten met Uw redenen. Ge kunt
mij inmetselen met uw argumenten.
, Ik zal mij niet verzetten.
Maar aan het einde zult Ge Uw gevangenis leeg
vinden,
Want mijn wezen is niet van tijd en ruimte en g
het komt en gaat Uw bewustzijn voorbij,
{ Dan zult Ge zwijgen en vergaan.
ç M.?
4* Ik heb den tijd. i
ij Ge hoeft U niet te wapenen. Ik strijd niet.
«


,üh,w,_.:._,r ,:,_______: .,.,®,y,,A ,,;,::&mw<.,,.,,£,_, :. ,., ·4e«·,..r ­,..,;»»­»­,n , »·~#·•e.= ,·, .. · «·~·: ­ ··»-·~’«»‘·# ­ ·­¤«;>··