HomeHet aangezicht der aardePagina 50

JPEG (Deze pagina), 966.04 KB

TIFF (Deze pagina), 9.72 MB

PDF (Volledig document), 41.22 MB

Daar keerde uw hart ook weer in later, droever tijd,
W Ontgoocheld, moe, en van verloren vreugde droomend,
‘»'. ä
En vond voor eeuwgen dorst de koele bron nog stroomend
En aan den ouden haard de rust na dorren strijd.

1 i Slechts hij, die eens als gij den vrede heeft verlaten
j j Van °t ouderlijke huis, door hart en geest geleid j
r Naar ’t woelig, vrije leven der bevolkte straten, _ ä
M Waar de hoogmoedge waan der arme menschh-eid schreit,
S Q Die weet hoe fel en teer herinnering kan trekken
‘ °t Rouwmoedig, trotsche hart naar een provinciestad,
Waar, moede en troosteloos, in vochtige vertrekken,
» Een moeder ronddwaalt en een oude doove kat.
W Daar keert gij ieder jaar als kracht en moed ontzrnken, F
` En eert de ziel van ’t land die telkens u verlost, Q
_ Als langs vallei en berg de wijnoogstliedren klinken {
‘ ;ë En in den avond waart de zoete geur van most. si
V el j
J • • g
Over het land ZIC 1k voor t laatst uw schaduw gaan ,
J -­De zoele voorjaarswind doet weer de velden groenen--
i Ik hoor den gang van uw republikeinsche schoenen ä
` « Rythmisch en zwaar langs kilometerlange baan.
s •
; ’t Is in het vlakke land, waar de eeuwge torens rijzen
i' Der schoonste kathedraal: dáár was van ouds uw doel.
4 Uw wijze geest zoekt er de hemelsche bewijzen
Van ’t oud geloof dat waakt in ’t dichterlijk gevoel.
44
il
'r ïl
.*:2 `_A` Y YH Y-? `?_ ­";1«..­".:=;¤, ·»