HomeHet aangezicht der aardePagina 18

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 9.60 MB

PDF (Volledig document), 41.22 MB

`v;1à;;M‘1w‘§§»» ‘ ___` ___- , , i_, ,... , ,· « ia,. ,s~·,~·· ww ~,, i r i ·­· GM ­ ï4:`a, ä
l x
D e En hoe verhoogt gij, nacht, de stijgende vervoering *
Van wie uw eenig uur beloerden als een buit, ‘
Als gij hen luistren doet, zacht hijgend van ontroering, "
jg? Naar °t lied des vogels die in °t nachtlijk zwijgen Huit! ;
Maar ook voor wie des daags een rijk geluk aanschouwden,
En Huitend door den tuin der liefde zijn gegaan, j
Voor wie met stoere vlij t hun eigen veld bebouwden
En voelden in hun hart het volle leven slaan; 5
Zoowel als voor diegeen die noch ontferming kenden V
` • . • r
Noch vriendschap, voor het hart dat onontbeerlrjk brood, j
Maar aan wier zijde ging de hopelooze ellende, T
Die in een glimlach speurt het grijnzen van den dood;
Voor allen hebt gij heil, voor allen hebt gij schatten,
A Beminnelijke nacht, in uw volmaakt gebied:
Geen oog kan met één blik uw kostbaarheên omvatten,
Geen oor verneemt ineens de volheid van uw lied!

Het geelgroen avondlicht, des daagraads teere luister,
f ’t Verblindend-schril azuur dat op den middag blaakt,
Zijn niet zoo rijk, o nacht, aan schoonheid als uw duister,
Waaruit in droomgestalt het leven herontwaakt!
Zomer- en lentebloei, bloemen, vruchten die rijpen,
Al wat afwezig schijnt maakt gij ons openbaar; t
Het oog kan het niet zien, de hand kan het niet grijpen,
Maar °t is daar, het beweegt, het leeft, het wordt ons klaar! Q
tags
ïx
r W A. , nl A ' Z Z ‘
LM ..r. Y...­,..,,.,«a·.»«i,t.,{«·~5¤1;r,,_,.`;; _ ‘ ” """ ` "°" '