HomeJoan Luykens Duytse Lier, 1671Pagina 3

JPEG (Deze pagina), 882.22 KB

TIFF (Deze pagina), 9.12 MB

PDF (Volledig document), 2.75 MB

en gratieus, Bredero zoo lustig en zoo vol bespeel-
de,_dat geestig en innig zong onder de hand van
Starter, en na een tweetal liederen van Poot zich
nagenoeg niet meer in de Nederlandsche taal liet
hooren. Die klank, schoone gave van het Huma-
nisme, maakt de Duytse Lier onsterfelijk. [ Deze
Palladium-uitgave geeft, voor het eerst, een nauw-
keurigen herdruk van de editie ‘By Jacobus Wa-
genaar, Boekverkooper, op de hoek van de Mol-
steegh, in Descartes, 1671., Aan den text en aan
‘ de spelling is niets veranderd. En daar wegens de
groote inconsequentie van Luykens spelling niet
met zekerheid is uit te maken wat inderdaad een
drukfout is en wat niet zijn ook de klaarblijke-
lijkste drukfouten overgenomen. Slechts is in de
· typographie meer eenheid gebracht: alle titels zijn
_ kapitaal en alle ‘voysen’ cursief gezet. De registers,
die in de oorspronkelijke uitgave onvolledig zijn,
werden aangevuld. De ‘kopere platen° daar het
origineel mede ‘verciert° is zijn weggelaten omdat
reproductie zoowel als vervanging door houtsne-
den naar deze naieve prentjes onbevredigend zou
gebleken zijn. Het formaat is Royaal in octavo ge-
lijk dat der andere Palladium-boeken: voor onzen
tijd heeft een kleine omvang, die het gebruik als
‘liedboek° mogelijk maakte, geen belang.
PALLADIUM: J. C. Bloem, J. Greshoii, Jan van
Nijlen. ‘ J. van Krimpen.