HomePalladium. Tot April 1923 verschenen en voor dit jaar in voorbereiding zijnde boeken.Pagina 4

JPEG (Deze pagina), 915.44 KB

TIFF (Deze pagina), 9.16 MB

PDF (Volledig document), 5.41 MB

tot nu toe Palladium niet anders dan texten die wij
of zeer mooi of om een of andere reden belangrijk
vinden, en deze texten gedrukt onder persoonlijke
leiding van J. van Krimpen op een deugdzaam
~ Vaderlandsch papier. Een litterair systeem of een
doorwrochte theorie is hierin niet te vinden.
{[ Na het afdrukken van ons vorige prospectus
(1 9 2 2) zijn verschenen: Inkeer door P. N .van Eyck;
een kleine bundel gedichten, de gansche oogst der
laatste jaren van den dichter die zich, naar mate hij
rijper en krachtiger werd, concentreerde tot een
zeldzame en volmaakt zuivere uiting; Het Aange-
zicht der Aarde, po√ęzie van Jan van Nijlen; en
Berbke door Frans Erens. Berbke is door ons over-
gedrukt uit den, in 1 8 9 3 verschenen, bundel Dan-
sen en Rhytmen. Het is een eenvoudig en teeder
verhaal verteld in een merkwaardig doordringen-
den helderen toon en met een accent van zuiver
menschelijk medelijden. Wij gelooven dat Berbke
behoort tot het zeer goede proza uit den eersten W
tijd van De Nieuwe Gids.
[ Reeds is ter drukkerij de copy van P. C. Hoofts
Sonnetten. De rangschikking is ontleend aan de `
uitgave der Gedichten door P. Leendertz Wz. 8c
Dr. F. A. Stoett; de text, vastgesteld door J. van
Krimpen, is in de letterlijkste overeenstemming
met de laatste redactie van des dichters handschrift
of (dit geldt voor de zes sonnetten die daar niet in