HomePalladium. Tot April 1923 verschenen en voor dit jaar in voorbereiding zijnde boeken.Pagina 3

JPEG (Deze pagina), 936.85 KB

TIFF (Deze pagina), 9.09 MB

PDF (Volledig document), 5.41 MB

g Palladium is niet ‘opgericht°. Deze ideëele onder-
. neming is ontstaan, geleidelijk en bijna ongemerkt,
ij uit onze behoefte om sommigedoor ons gewaar-
l ' deerde gedichten en prozastukken van bevriende
schrijvers, met zorg en zoo deftig mogelijk te doen
` drukken. |[ Wij begonnen met Sonnetten door
g Albert Besnard. Deze waren, in verschillende le-
,7 zingen en gedeeltelijk in een moeilijk te ontcijfe-
. ren handschrift, overal verspreid. Door de zorg van
fi enkele vrienden des dichters ontstond een bruik-
Q baar manuscript dat door den auteur werd overge-
i lezen en goedgekeurd. Het boekje, in een oplage
van 7 5 exemplaren gedrukt, kostte twee gulden;
r_. het is nu welhaast onvindbaar. Wanneer er al eens
. een exemplaar verhandeld wordt dan is het voor
. het tienvoudige van den oorspronkelijken prijs. K
- |[ Hierop volgde Ontmoetingen door onzen on-
‘ vergetelijken vriend J. G. Danser (·|~ 2 7 Maart 1 9 2 o).
Ook dit boekje is zeer zeldzaam geworden.
j [ In 1 920 trad de firma Hijman, Stenfert Kroese
l & Van der Zande als uitgeefster op. Noch de aard
. onzer uitgaven noch onze bedoelingen ondergin-
l gen hierdoor verandering. {I; Wij drukten daarna
het werk van enkele jonge en oudere dichters en
2 gaven, twee honderd vij ftig jaar na het verschijnen
D der eerste editie, Joan Luykens Duytse Lier in ge-
trouwen herdruk dezer eenige door den dichter
bezorgde en gewenschte uitgave. [ En dus brengt